Acciona Aguas a la Llagosta consulta aplicació “abonament variable vacances”

Ahir vam tenir reunió de la comissió paritària. L’objecte de la mateixa va ser donar resposta a la pregunta formulada, per part de la UGT, en la que expressàvem la nostra disconformitat en la liquidació salarial dels treballadors d’Acciona Aguas a la Llagosta i en particular del concepte “Abonament Variable Vacances”.

La concessió a ACCIONA AGUA d’aquest servei va finalitzar i es va adjudicar a una nova empresa: U.T.E. LA LLAGOSTA.

El concepte “Abonament Variable Vacances” es recull a l’article 44 del II Conveni del Cicle Integral de l’Aigua, modificat a l’acta d’acord de la Comissió Negociadora publicat al DOGC RESOLUCIÓN TSF/2708/2018, del 26 d’octubre.

ACCIONA va valorar únicament els 13 dies del més de gener de 2019 per calcular aquest concepte “Abonament Variable Vacances”. Nosaltres enteníem que pel càlcul d’aquest import s’havia de tenir en compte a més a més el període de l’1 d’agost al 31 de desembre de 2018.

A la comissió finalment les parts vam acordar que el període de meritació del concepte “Abonament variables vacances” coincideix amb el període de càlcul d’aquest concepte, que va de l’1 d’agost de l’any anterior al 31 de juliol de l’any en curs, abonant-se aquest concepte a la nòmina d’agost de l’any en curs”, tal com nosaltres havíem interpretat.

Des de la UGT valorem satisfactòria la resolució i agraïm a les parts l’esforç per trobar un acord que aclareixi els possibles dubtes de l’aplicació d’aquest nou article.