Acord per la modificació del art. 44 del Conveni del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya

El passat divendres, el Sector Energètic de la UGT de Catalunya, la confederació sindical CCOO-Catalunya i la patronal ASAC vam arribar a un acord per la modificació del art. 44 del Conveni del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya.

Aquesta modificació deriva de les demandes de conflicte interposades tant pel nostre sindicat, UGT-FICA, com per CCOO on reclamàvem que durant el període de vacances, els treballadors i treballadores del cicle de l’aigua haviem de percebre el promig de totes les retribucions variables percebudes com a treball efectiu durant l’any.

Finalment l’acord afecta als següents conceptes:

 1. Salari base (art. 38),
 2. Antiguitat consolidada (art. 40.1),
 3. Antiguitat (art. 40.2),
 4. Plus conveni (art. 41),
 5. Plus lloc de treball (art. 42),
 6. Complement personal (art. 43),
 7. Plus de treball a torn (art. 44),
 8. Menyscapte de diners (art. 48.1),
 9. Complement per atenció als usuaris front-office (art. 48.2).
 10. Bonificació rebut aigua província de Tarragona (art. 49),
 11. Ajuda per fills/es discapacitats/des (art. 55),
 12. Plus de treball nocturn (art. 45),
 13. Garantia ad personam plus tòxic (disposició addicional 2ª lletra i)),
 14. Garantia ad personam plus disponibilitat (disposició addicional 2ª lletra l)),
 15. Garantia ad personam reforç (disposició addicional 2ª lletra b)),
 16. Garantia ad personam reforç (disposició addicional 2ª lletra c)),
 17. Garantia ad personam complement d’ajust 1, 2 i 3 (disposició addicional 3ª),
 18. Guàrdies (art. 28 a)),
 19. Reforços (art. 28 b)),
 20. Plus primera sortida diària reforços (art. 28 b)),
 21. Hores extres derivades de la realització del reforç (art. 28 b)).

Pel càlcul dels conceptes llistats del 12 al 21, ambdós inclosos, s’obtindrà el valor sobre la base de les quantitats percebudes pels esmentats conceptes en el període comprès entre el 01 d’agost de l’any anterior i el 31 de juliol de l’any en curs. En aquest càlcul no s’inclouran els conceptes que ja s’abonen per 12 mensualitats.

El primer any d’aplicació serà el 2019 i, concretament, el període de càlcul serà de l’1 d’agost de 2018 a 31 de juliol de 2019.

Els altres conceptes, llistats de l’1 a l’11, ambdós inclosos, seran percebuts amb el seu mateix nom, tal com ja estableix el Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya.

Aquestes quantitats, amb independència de les dates concretes del gaudi de les vacances, seran abonades al mes d’agost de l’any corresponent en concepte de “Abonament Variables Vacances”.

La fórmula pel càlcul serà:

Suma de conceptes variables compresos en l’acord (del 12 al 21, ambdós inclosos, tret que s’abonessin per dotze mensualitats), d’1 agost a 31 de juliol  / 11 = “Abonament variables Vacances”.

Per qualsevol dubte estem a la vostre disposició.