Acta final de la comissió mixta negociadora del conveni de licors de la província de Barcelona

Signat a Barcelona a 23 d'octubre de 2018

Reunits per la part patronal: Unió de Licoristes de Catalunya , representada pels Sr. Jordi Mas (Destil·leries la Vallesana , S.A) , excusa la seva assistència la Sra. Margarita Campeny , (Destil·leries Campeny , S.A.), delegant el seu voten el Sr. Jordi Mas.

Per la social: UGT: representada pel Sr. Aladino Pérez, Sra. Montserrat Alonso , Sra.

Isabel Portero, Sr. Ramón Galera Pérez i Sr. Diego Álvarez.

CCOO: representada per la Sr. Antonio Domínguez, Sr. Josep Serra, i Sr. Sergio González

La representació Sindical i la Representació empresarial arriben al següent Acord:

Primer: S’acorda per unanimitat, delegar en el secretari el Sr. Enric Porta, a realitzar tots els tràmits necessaris pera la publicació de l’acord final sobre el conveni col·lectiu si s’escau.

Segon: En quant a la vigència del conveni s’acorda per ambdues parts sigui de dos anys, és a dir, pel 2018 i 2019.

Tercer: S’acorda un increment salarial per cadascun deis anys 2018 i 2019, del 2%, amb la possibilitat d’arribar a un màxim d’un 2,5%, en el supòsit que l’índex de preus al consum de Catalunya superi 2%, amb caràcter retroactiu.

Quart : s’acorda el permís de lactància amb el següent text en castellà «El  titular  del permiso de lactancia establecido en el artículo 37.4 del Real decreto legislativo 212015, del 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, podrá optar por acumular el disfrute de la reducción de jornada per Jactancia en 15 días laborables uniéndolo al período de  baja  maternal.  Los trabajadores que no presten sus  servicios  a jornada  completa  disfrutaran  su permiso en proporción a su jornada. La retribución del permiso será por salario real que tendrá que percibir el/la trabajador/a. Y será proporcional al número de hijos que faculten este derecho.»

Cinqué: S’acorda un protocol d’actuació sobre el assetjament sexual i laboral que en el moment de la signatura del conveni aportara la part sindical.