PRINCIPI D’ACORD EN EL CONVENI DEL METALL DE LA PROVÍNCIA BARCELONA

Les condicions laborals de 200.000 treballadors i treballadores estan referenciades en aquest conveni

En el transcurs de la vuitena reunió de la Comissió Negociadora del Conveni del Metall de la província de Barcelona celebrada ahir s’ha arribat a un principi d’acord, que ara haurà de ser ratificat en assemblea pels delegats i delegades del nostre sindicat.

El conveni del Metall de la província de Barcelona és la referència per a les condicions laborals d’uns 200.000 treballadors i treballadores.

El preacord inclou:

1. Vigència de dos anys

2. Increments Salarials

a. 2018 2,6%

b. 2019 2,5%

3. Clàusula de revisió tècnica a la finalització de la vigència en base a l’evolució de l’IPC

4. Limitació de la Compensació i Absorció

a. Per als Grups Professionals 1,2, i 3 podrà operar al 100% dels increments

b. Per a la resta de Grups Professionals, es limita la possibilitat de compensar o absorbir al 30% dels increments entre els dos anys (abans al 50%)

5. Jornada laboral

a. Es pacta per al 2020 un permís retribuït de 8 hores que es podran gaudir per hores o en una jornada retribuïts a remuneració mitjana 3 últims mesos

b. El gaudi serà a instància de la persona treballadora acordant amb l’empresa

6. Es recobra el Manual de Valoració de llocs de Treball del TLC com a referència

7. Els sistemes MTM s’inclouran al conveni com a referència d’escales de rendiment i sistemes de mesurament

8. Subrogació ampliació de supòsits

a. Muntatge i Manteniment ferroviari

b. Complex Aeroportuari

c. Empreses de Muntatge i Manteniment que tinguin un contracte amb l’administració pública

9. Hores Extraordinàries

a. Recomanació de limitar l’ús quan aquestes es facin mentre s’utilitzi la flexibilitat per baixada de producció

10. LGTBI

a. Incloure al cos del conveni el reconeixement igualitari de l’orientació i/o diversitat sexual en tots els apartats de dret

11. Igualtat

a. Reducció número de persones treballadores per l’obligació de plans d’igualtat a 200

b. Protocols d’assetjament sexual i moral amb participació de la RLT en les comissions d’investigació si es sol·licita per part de la persona afectada

c. L’assetjament considerat com a falta molt greu

d. Revisió del llenguatge del conveni amb visió de gènere

e. Redactat sobre Víctimes de gènere

12. Contracte en Pràctiques

a. Canvi de les bases del càlcul a l’annex II

13. Polivalència

a. Es podrà fer polivalència dins del Grup Professional amb un pla de formació continuat per capacitar a les persones treballadores

14. Permisos retribuïts

a. Nou permís retribuït de 20 hores/any per acompanyament familiars primer grau en tractaments de malalties oncològiques

b. Es podran gaudir per hores amb remuneració mitjana 3 últims mesos

Aquest preacord arriba després d’un procés de tensió sostinguda amb la patronal, que durant molt de temps no s’havia mogut dels seu posicionament inicial. Hem estat capaços de trencar les dinàmiques de paralització de la negociació i fixar les nostres propostes: fiançament de la recuperació i repartiment de la riquesa que generem, ampliació de drets i desenvolupament de mesures que generin igualtat, principalment.   Acta