UGT FICA de Catalunya demana que s’amplïi la grandària requerida per a les xarxes energètiques tancades o que es faci per zones geogràfiques

Presentem diferents al·legacions al Reial Decret-Llei de xarxes energètiques tancades del Govern central

UGT FICA de Catalunya ha presentat diferents al·legacions al Reial Decret-Llei de xarxes elèctriques tancades per a pols industrials presentat pel Govern de l’Estat per incorporar les xarxes tancades al seu ordenament jurídic i millorar la competitivitat del sector industrial. Aquest decret és d’especial rellevància per al sector petroquímic tarragoní, ja que suposa la culminació d’una reivindicació que ve de lluny i que li ha de permetre competir en igualtat de condicions amb la resta d’empresa de la Unió Europea.

És per això, que des de la UGT FICA de Catalunya hem presentat una sèrie d’al·legacions per ajustar el reglament a la realitat del sector.

  1. Ampliació de la grandària requerida a les xarxes tancades energètiques per tal que entrin els parcs petroquímics de Tarragona. L’actual decret diu que es podrà considerar com a xarxa de distribució d’energia elèctrica tancada una xarxa que distribueixi energia elèctrica a consumidors industrials en una zona industrial que no excedeixi els 5 quilòmetres quadrats d’extensió. Cal tenir en compte que el Polígon Sud de Tarragona té 720 hectàrees i el Polígon Nord, 470. Des de la UGT FICA de Catalunya demanem que s’augmenti la grandària requerida o que es faci per zones geogràfiques.
  1. Amb la finalitat d’acreditar que els consumidors industrials connectats a la xarxa tancada fan activitats relacionades hauran de presentar documentació que acrediti que almenys un 50% dels clients connectats a la xarxa de distribució d’energia elèctrica tancada o un nombre de clients que representi almenys un 80% de l’energia consumida tenen com a objectiu una activitat productiva relacionada. I, a tal efecte, hauran d’acreditar que la seva activitat econòmica pertany a la mateixa divisió i grup d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE). Des de la UGT FICA ens preguntem què es considera activitat relacionada per CNAE, perquè en aquest cas quedarien exclosos i haurien de separar-se les següents activitats: productes químics (20), productes farmacèutics (21) i cautxú i plàstic (22). Mentre que la regulació espanyola faci que empreses proveïdores de l’auto estiguin amb un CNAE que també inclou el sector de marroquineria, no s’hauria de poder relacionar l’activitat per CNAE.
  1. Cal minimitzar la càrrega burocràtica i administrativa que es requereix per a l’exercici de l’activitat de distribució.
  1. Cal dotar de seguretat jurídica a les empreses perquè puguin fer les inversions necessàries per recuperar la inversió. No es pot retirar la concessió de xarxa tancada per venda d’empresa, successió, canvi tecnològic…, perquè a nivell administratiu cal un any per fer tots els tràmits necessaris i tornar a entrar en aquesta activitat.