Revsió del conveni col·lectiu del sector de vins de Barcelona i província

Barcelona, a les 13 hores, del dijous, 19 de gener de 2017.

Reunits per la part empresarial: Associació Vinícola Catalana, representada per  Sr. Josep Reverter (Roqueta Origen Comercial, S.L.), Sra. Esther Ferrer (Directora de l’AVC), i Sr. Antoni Cruces (Secretari General de  l’AVC).

Per la social CC.OO.: representada per: Sra. Cristina Torre i Sr. Antonio Domínguez.

Per la social UGT: representada per: Sr. Aladino Pérez, i Sr. Antoni Muñoz.

Actuant com a secretari de la comissió el Sr. Enric Porta.

Després  d’un  breu  intercanvi  d’opinions, les dues parts, sindical empresarial han arribat als següents acords:

  1. La vigència del conveni serà per dos anys, es a dir per 2016 i 2017.
  2. L’increment salarial sobre les taules definitives de l’any 2015, per l’any 2016 sera del 1,5%.

L’increment salarial per l’any 2017 sera del 1,5% amb la possibilitat d’incrementar-se fins   un màxim del 2%, en el supòsit que l’IPC del 2017 superi el 1,5%.

  1. S’acorda que la jornada en cómput anual sera de 1.800.- hores/any.
  2. S’acorda incloure al conveni les clàusules de protocol d’actuació en el supòsits sobre violència de gènera i assetjament sexual que faciliti la part sindical.
  3. S’acorda modificar el segon paràgraf de l’article 25 del conveni, en el sentit que al menys un dels dies de permís es garantís que fos laboral , i que es consideri desplaçament quan és tracti de més de 100 quilometres.
  4. S’acorda el compromís de que aquesta comissió negociadora realitzi aquest any 2017 la unificació de grups professionals, que serien vigents a  partir  de l’any 2018 .
  5. Ja tora del conveni, s’acorda delegar en el Sr. Enrie Porta, la presentació de l’acta d’acords, el conveni rectificat, amb les taules actualitzades i presentar també els fulls estadístics.

S’acorda una propera reunió per signar les taules definitives i el conveni, i sense altres assumptes, s’aixeca la sessió i signen totes les parts en prova de conformitat.

Acta.