Signat calendari laboral per l’any 2017 de la construcció província Barcelona

Conveni col.lectiu de la construcció i obres públiques Barcelona

La jornada anual per l’any 2017 es fixa en 1738 hores, que equival a 217 dies de treball mes 2 hores, a l’espera de la jornada anual definitiva que es pugui pactar en el Conveni Estatal. En el supòsit que el Conveni Estatal de Construcció pacti una jornada diferent a les 1.738 hores, ambdues parts es comprometen a adequar aquest Calendari laboral a la jornada efectivament pactada….