Acord signat amb la Generalitat i les patronals per posar en marxa un pla d’acció i potenciació de la prevenció de riscos laborals al sector de la construcció

La Federació d’Indústria de la UGT de Catalunya (FICA) valora positivament l’acord signat avui amb la Generalitat i les patronals per posar en marxa un pla d’acció i potenciació de la prevenció de riscos laborals al sector de la construcció.
Des del nostre sindicat som conscients de la importància del sector de la construcció en el creixement econòmic del nostre país, que no només es limita a la seva aportació al creixement de la producció i la generació d’ocupació, sinó que també incentiva l’activitat i l’ocupació en d’altres sectors proveïdors, de  manera que es tracta d’un sector vital per a la cohesió social i territorial del nostre país.
La construcció és un sector amb una regulació estricta en matèria de seguretat, gràcies al conveni d’aplicació i a la Fundació Laboral de la Construcció, en què la nostra federació té un paper principal. Malgrat això, hem hagut de lamentar la mort de diversos treballadors de la construcció en els darrers mesos, com a conseqüència dels riscos inherents de l’activitat, però també de la manca de coordinació i de l’alt nivell de subcontractació que pateix el sector.

És per això que des de la UGT FICA es va prendre la determinació de sol·licitar urgentment la creació d’una taula de debat amb l’administració per analitzar els fets i sobretot per evitar un repunt de la sinistralitat en el sector. Després de diverses setmanes de treball hem consensuat un acord on ha quedat reflectida la nostra proposta en matèria de seguretat i salut en el treball.

Els acords assolits en matèria de seguretat no només recullen la nostra preocupació per la formació en matèria preventiva, sinó també la necessitat d’integrar la prevenció en tots els àmbits del sector a través de campanyes divulgatives i de conscienciació, però també hem cregut necessari reclamar canals de comunicació on els treballadors i les treballadores i també la resta de la ciutadania puguin comunicar situacions de risc a les obres de la construcció. D’aquesta manera, s’integra la prevenció no només en l’àmbit empresarial sinó també en l’àmbit social, ja que qualsevol accident mortal repercuteix en tots els àmbits, tant laboral com social i familiar.
Un altre dels punts de l’acord que creiem que serà determinant per a la prevenció d’accidents i en la millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector és reprendre sistemes de participació i representació específiques, com és la figura del delegat territorial, la funció del qual serà la de verificar el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball. El nostre sindicat considera que recuperar aquesta figura, que en el passat va tenir un paper essencial en la disminució d’accidents en les obres de la construcció, és un gran pas per aconseguir integrar la prevenció a les obres i també per millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores.