Acta calendari laboral de la construcció de la província de Tarragona 2017

A Tarragona a dia d’ahir es prenen els següents acords:

Acord número 1

La jornada anual per a l’any 2017 serà de 1738 hores, les qulas equvalen 217 dies de treball més dues hores.

Les vacances anuals seran de 21 dies laborables.

Establir el calendari de festes per a l’any 2017, d’acord amb el que estableix el vigent conveni
col·lectiu del sector per la provincia de Tarragona. Són festes, a més a més de les festes publicades al DOGC per la Generalitat de Catalunya, les quals són d’ambit general, els següents dies:

  • 13 d’abril (Dijous Sant)
  • 13 de juny (festa patronal)
  • 14 d’agost (pont de l’Assumpció)
  • 13 d’octubre (pont del Pilar)
  • 7 de desembre (pont de la Constitució)
  • 27, 28 i 29 de desembre (festes de Nadal)

A més a més, seran jornades de 9 hores els dies 6 de juny i 19 de setembre. El personal gaudira també de dues festes de caracter local.

Acord número 2

S’autoritza al Sr. Joan Mercadé i Macaya perq ue en nom de la Comissió Paritaria realitzi els tramits corresponents davant el Departament de Treba ll de la Generalitat de Catalunya per tal que aquests acords siguin publicats en el corresponent diari oficial.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, al lloc i data abans
esmentats i es procedeix a la redacció de la present acta.

Tarragona essent el día vint+nou de novembre de dos mil setze

Descarrega Acta.