Més ocupació però més precària

Segons les dades de l’EPA del segon trimestre de 2016, la taxa d’atur a Catalunya se situa en el 15,95%, amb 603.600 persones en situació de desocupació: 56.400 persones menys que al trimestre anterior (-8,55%) i 122.600 persones menys que el mateix trimestre de l’any 2015 (-16,88%).

La taxa d’atur a l’Estat espanyol se situa en el 20%, amb 4.574.700 persones en situació de desocupació, 216.700 persones menys que al trimestre anterior (-4,52%) i 574.300 menys que el mateix període de l’any anterior (-11,15%).

A Catalunya, la població activa s’ha reduït en 2.600 persones respecte al trimestre passat, i en 16.300 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.784.900 persones.

Pel que fa la població ocupada, se situa en 3.181.300 persones, amb un increment de 53.700 persones respecte al trimestre anterior i 106.200 persones respecte a l’any anterior.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre, com ja hem dit, s’ha situat en el 15,95%, un 1,48 punts percentuals menys que al trimestre anterior, i 3,16 punts menys que al mateix trimestre de l’any 2015.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 52,2%, un 0,1% més que al trimestre anterior i 1,52 punts percentuals més que al mateix trimestre de l’any anterior .

La taxa d’activitat es redueix en 0,1 punts percentuals respecte al trimestre anterior, situant-se en el 62,16% i 0,55 punts percentuals menys  respecte al mateix període de l’any 2015.

Pel que fa a la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 20,67% i la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 14,37%.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta, amb un 19,42%; seguida de Girona, amb un 16,95%; Barcelona, amb un 15,67%, i Lleida, amb un 11,42%. Respecte al trimestre anterior i al segon trimestre de l’any 2015, la taxa d’atur s’ha  reduït a totes províncies.

En relació al gènere, el nombre d’homes en situació de desocupació s’ha reduït respecte el trimestre anterior en 39.500 homes (-12,2%). Entre les dones aquesta reducció ha estat de 16.900 dones (-5,02%). Si comparem aquestes dades amb l’any anterior, observem com en el cas dels homes la població desocupada s’ha reduït en un 22,24% mentre que entre les dones ho ha fet en un 11,40%. La taxa d’atur masculina se situa en el 14,37%, mentre que la femenina se situa en el 17,69%.

Pel que fa a la població jove, la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 35,27%, gairebé un 20,2% per sobre de la taxa d’atur general, i la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 65,34%.

Respecte al nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït un 16,2% respecte a l’any anterior, i un 15,8% respecte al passat trimestre, i representen el 23,7% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar que en aquest primer trimestre en conjunt s’han creat 53.700 llocs de treball respecte al trimestre anterior. Hi ha 40.500 nous llocs de treball als serveis, 13.400 nous llocs de treball a la construcció i 5.400 llocs més a la indústria. Per contra, s’han destruït 5.500 llocs de treball a l’agricultura. Respecte a l’any anterior, s’han creat 106.300 llocs de treball: 98.400 als serveis. Únicament s’han creat 5.700 llocs de treball a la indústria, 2.000 a la construcció i 200 a l’agricultura.

El 92,57% de l’ocupació creada en el darrer any pertany al sector dels serveis.

Aquest segon trimestre de l’any comptabilitza 341.600 persones en situació d’atur de llarga durada, que representen el 56,58% de les persones en situació de desocupació.

Així mateix, 425.600 persones en situació de desocupació no rep prestacions per desocupació. Aquesta xifra representa el 70,51% del total de persones sense feina.

També destaquem que aquest trimestre 103.900 llars no tenen cap perceptor d’ingressos, 185.400 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 232.800 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Les dades que hem conegut avui corresponen al segon trimestre de l’any 2016 que com cada any presenta una evolució positiva en quant a la reducció de la taxa d’atur i a la creació d’ocupació, responent al comportament habitual d’aquests tres mesos de l’any: abril, maig i juny.

Destaquem també la reducció de la població activa en 2.600 persones respecte al trimestre passat, i en 16.300 persones respecte al mateix període de l’any anterior.

Tot i la bona evolució de les dades en termes absoluts, des de la UGT de Catalunya no les podem valorar positivament perquè venen acompanyades de més precarietat en el nostre mercat de treball, amb més temporalitat, més parcialitat, contractes de més curta durada i salaris més baixos.

Des de la UGT de Catalunya denunciem:

 • La proliferació de l’ús de les empreses multiserveis, que permeten tenir treballant persones per un salari inferior al del conveni del sector.
 • L’increment del frau en la contractació per part de les empreses que contracten i cotitzen per menys hores de les que realment es treballen.
 • L’increment de les hores extraordinàries realitzades per les persones treballadores, tot i que no se’n poden fer més de 80 a l’any.
 • L’increment de la utilització de manera fraudulenta de la  de la figura de les Cooperatives de Treball Associat, creant cooperatives amb socis treballadors que no són socis, sinó “falsos autònoms” que són explotats laboralment, amb jornades laborals molt llargues i amb sous mínims, sense aplicació del conveni col·lectiu del sector.

Així mateix, des de la UGT de Catalunya continuem denunciant la situació de les persones més vulnerables, aquelles en situació d’atur de llarga durada i les que ja no cobren prestacions, l’increment de les desigualtats socials i de la pobresa.

Davant tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
 • Lluitar contra el frau en la contractació i l’explotació laboral amb l’increment dels recursos de la Inspecció de Treball.
 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
 • Desenvolupar politiques dirigides als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.
 • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.