Principi d’acord en el conveni del metall de la província de Barcelona

UGT FICA de Catalunya ha signat el principi d’acord del conveni col·lectiu del metall de la província de Barcelona amb vigència per als anys 2020 i 2021.

En el mes de desembre de 2020 es reportarà per a tots els grups professionals una pagament únic que suposa el 0,8% de l’annex 1 de les taules salarials dels 2019. Les taules i annexos salarials que es publiquin per al 2020 seran les mateixes que per al 2019, sense afegir la quantitat anterior.

A partir de l’1 de gener de 2021, les taules salarials de l’any 2019 s’incrementaran en un 2% en tots els conceptes. No s’aplicarà la compensació ni l’absorció dels anys 2020 i 2021.

La clàusula que estableix les 8 hores de lliure disposició es mantindran en vigor per al 2021.

Així mateix, el principi d’acord inclou la creació de comissions de treball per al 2021 de plans industrials, de manteniment i garantia de l’ocupació, teletreball, desconnexió digital i registre de la jornada.