Acta final de la comissió mixta negociadora del conveni de licors de la provincia de Barcelona

Signat en Barcelona, a 08 de novembre de 2016

Reunits per la part patronal: Unió de Licoristes de Catalunya, representada pels Sr. Jordi Mas (Destil·leries la Vallesana, S.A) i Sra. Margarita Campeny, (Destil·leries Campeny, S.A.).

Per la social: UGT: representada pel Sr. Aladino Pérez, Sr. Lara, Sr. Antonio Muñoz Ramos, Sra. Montserrat Alonso Rodríguez, Isabel Portero i Sr. Ramón Galera Pérez. CCOO: representada per la Sra. Cristina Torre López, Sr. Antonio Domínguez, Sr. Josep Serra, Sr. Jose Raventos, Sra. Teresa Santacana i Sr. Sergio González
Sr. Enrie Porta actuant com a Secretari.

La representació Sindical i la Representació empresarial arriben al següent Acord:

Primer: En quant a la vigencia del conveni s’acorda per ambdues parts sigui de dos anys, és a dir, pel 2016 i 2017.

Segon: S’acorda per ambdues parts que el conveni es pugui denunciar amb una antelació mínima d’un mes a la finalització de la seva vigencia.

Tercer: S’acorda per ambdues parts en quant a la jornada que es substitueixi el text de l’article 15 del conveni pel següent:

«La jornada és la maxima legal de 40 hores setmanals, equivalents a 1784 hores en cómput anual. No obstant aixó les empreses, previ acord amb els treba/ladors podran acordar la distribució irregular de la jornada, de conformitat amb el que es disposa en l’Estatut deis Treballadors vigent.

Les empreses han de respectar les condicions més beneficiases que en cada empresa tinguin establertes en aquest moment.

La jornada sera de dilluns a divendres excepte el personal comercial o viatjants que seguiran amb els seus pactes particulars d’empresa.»

Quart: Respecte als permisos s’acorda per ambdues parts, que els permisos en el cas de naixement de fills o mort, accidents o malaltia greu, o hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repós domiciliari de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, siguin de dos dies pero amb la garantia que com a mínim un deis dies sigui laborable.

Cinquè: En quant a l’increment salarial, s’acorda un increment per a l’any 2016 de l’1,2%, i per a l’any 2017 un increment de l’1,5% amb un maxim d’un 2%, revisable per aquest any en el supósit que l’índex de preus al consum de Catalunya superi l’1,5%.

Sise: En quant a la nova estructura professional, s’acorda la següent taula d’equivaléncies salarials que s’adjunta, que començarà a aplicar-se al 2017, amb els increments del 2016.

Descarrega acord i taules salarials