Signat el preacord que permet desconvocar la vaga a BIC GRAPHIC

El preacord haurà de ser ratificat per la plantilla el proper dissabte en assemblea

Després de 10 hores de reunió, aquesta tarda s’ha aconseguit un preacord a BIC Graphic que assoleix els mínims que preteníem com a taula negociadora. El comitè d’empresa de BIC Graphic Europe, amb majoria absoluta de la UGT FICA.? Aquest preacord haurà de ser preaentat en assemblea el proper dissabte, 15 de maig, a les 11 h, davant de l’entrada de BIC GRAPHIC) i votat per la plantilla. Aquest preacord permet desconvocar la vaga prevista per a demà divendres i que s’iniciava aquesta nit a les 22 hores.

Aquest preacord que majoritàriament consta dels següents punts:

Reducció del nombre d’acomiadats: l’ERO afectarà 44 persones.

La plantilla disposarà fins al pròxim 20 de maig per a sol·licitar l’adhesió voluntària sota les condicions que es descriuen. L’empresa disposarà d’un dret de veto d’un màxim de 25%

Una vegada determinat el llistat definitiu de persones voluntàries, es completarà el nombre de persones afectades fins a 44 amb l’aplicació dels criteris d’afectació continguts en la memòria.

El període d’execució del present acomiadament col·lectiu finalitzarà el 30 de juny de 2021 com a màxim.?

El treballador o treballadora menor de 58 anys que estigui afectat en aquest procés tindrà una indemnització prevista equivalent a la d’acomiadament improcedent. A més tindran dret a una quantitat per fidelitat a l’empresa.

Els treballadors i les treballadores amb 58 anys o més (a data de l’acord) podran accedir voluntàriament a una situació de prejubilació que es regirà per les següents condicions d’acompanyament:?
– Complement del 85% del salari net fix anual fins a l’accés a la situació de jubilació anticipada involuntària o, com a màxim, fins al compliment de 62 anys d’edat.
– L’acompanyament tindrà una durada mínima de 2 anys.
– L’import del cost de la prejubilació equivaldrà, com a mínim, a la indemnització que correspondria a la treballadora o treballadora en qüestió per acomiadament per causes objectives (20 dies de salari per any de servei amb el límit de 12 mensualitats)

Addicionalment els majors de 55 anys o més d’edat a la data d’efectes de l’extinció del seu contracte de treball tindran dret al pagament del conveni especial amb la Seguretat Social que regula la legislació laboral i de Seguretat Social actual, fins als 61 anys.?

Vacants a Bic Graphic: les persones afectades per l’acomiadament col·lectiu derivat del present procediment tindran preferència de contractació fins al 31 de maig de 2022, en les condicions determinades.

Una vegada determinat el llistat definitiu d’afectats o afectades, es traslladarà a Bic Ibèria perquè determini quines persones poden tenir possibilitats d’ocupar una vacant en l’empresa i en el cas positiu s’oferirà a la persona en qüestió, abans de comunicar-li l’acomiadament, la possibilitat d’ocupar l’eventual vacant respectant com a mínim les condicions de salari i antiguitat actuals en Bic Graphic.