Acord entre UTE conservació Tarragona-4 i els treballadors de l’explotació AP7 a les províncies de Tarragona i Castelló

La UGT- Fica de Catalunya ha liderat la negociació amb l’UTE UTE TARRAGONA-4 (CRC-INNOVIA) per a homogenizar les condicions de treball i l’aplicació del conveni de la construcció de la província de Tarragona.

En data 30 de juny de 2020 finalitzo el període d’ultraactivitat del conveni de AUMAR i les empreses que van ocupar la seva posició (Primer SACYR Conservació SA i després l’actual concessionària – UTE Conservació Tarragona 4-) no respectaven les condicions del conveni.

Després de mesos de negociacions l’acord ha estat ratificat per una àmplia majoria de la
plantilla, que vora reforçats els seus drets i les seves condicions laborals.

Els principals eixos de l’acord són:

Dos complements personals, amb garantia Ad personam que recullen la diferència entre els conceptes consolidats del conveni que regia per a AUMAR i els complements de l’estructura salarial del conveni de la construcció de la província de Tarragona.

  1. El concepte denominat complement personal fix està integrat pel 50 de la diferència obtinguda de l’anterior mecanisme. Aquest concepte es  consolidarà com a complement personal no compensable ni absorbible i s’abonarà en 14 mensualitats.
  2. Un complement personal compensable i absorbible que està integrat per l’altre 50% compensable i absorbible que està integrat per l’altre 50%. El mateix podrà ser compensat i absorbit pels eventuals increments salarials que es puguin ocasionar a conseqüència d’eventuals increments salarials que es puguin produir per revisió salarial.

Respecte a la resta de condicions econòmiques, socials i laborals es regiran pel que s’estableix en el conveni de la construcció de la província de Tarragona.