Acta final de la comissió negociadora per a la revisió del conveni col· lectiu del sector de vins de Barcelona i província

Signat a Vilafranca del Penedès 31 d'octubre de 2018

Reunits per la part patronal: Associació Vinícola Catalana , representada per: Sr. Josep Reverter (Roqueta Origen Comercial , S.L.); Sr. Toni Cruces (Secretari General de l’AVC); Sra. Esther Ferrer (Directora de l’AVC); Sr. Enric Porta (Assessor Jurídic de l’AVC ).

La part sindical representada per: Sr. Aladino Pérez (FICA-UGT); Antonio Domínguez (CCOO). Actuant coma secretari de la comissió el Sr. Enric Porta.

Després  d’un  breu  intercanvi  d’opinions,  les  dues  parts , sindica i    empresarial han arribat  als següents acords:

  1. La vigència del conveni serà per dos anys, es a dir per  2018 i 2019.
  2. L’increment salarial sobre les taules definitives de l’any 2017, per l’any 2018 i 2019 serà del 2% cada any, amb la garantia de que en el supòsit que l’IPC acumulat de l’any 20 18 i 2019 superi el 4%, s’aplicarà la revisió tècnica de les taules des del primer de gener del 2020, sense efectes retroactius la revisió.
  3. Respecte a les compensacions econòmiques indicades en l’art. 7, s’acorda incorporar al redactat del conveni que les condicions econòmiques del mateix, únicament seran absorbides o compensades per aquelles pagades a compte o les derivades de canvi de categoria.
  4. S’acorda que l’import de la assegurança col· lectiva que fa referencia l’art. 18 del conveni, sigui de 18.000.-€.
  5. S’acorda una reducció de la jornada anual de 8 hores l’any 2018 i 8 hores l’any 2019.
  6. S’acorda el dret a poder acumular les hores de lactància en 15 dies.
  7. Respecte a les categories professionals , s’acorda incorporar la taula de la proposta sindical de la nova estructura de equivalència de categories professionals a partir de l’any 2019.
  8. Respecte als protocols d’assetjament laboral i/o sexual, s’acorda incorporar al conveni els protocols adjunts, tot destacant que aquets seran subsidiaris als que hagin redactat cada empresa de manera interna.
  9. Ambdues parts, acorden modificar la quantitat de la categoria professional d’Encarregat de laboratori, de 20 anys d’antiguitat, corresponent a l’annex 3.2 del Conveni,  el  qual  fa referencia als imports mensuals del concepte d’antiguitat.
  10. Ja fora del conveni, s’acorda delegar en el Sr. Enric Porta, la presentació de !’acta d’acords, el conveni rectificat, amb les taules actualitzades i presentar també els fulls estadístics.

S’acorda una propera reunió per signar les taules definitives i el conveni